Meie koolist

Õppeaasta eesmärgid

2018.-2019. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine

 • LVG arengukava  2019 - 2023  kooskõlastamine, kinnitamine ja jälgimine

 • Muutuva õpikäsituse süsteemne meeskondlik juhtimine tagamaks muutuva õpikäsituse rakendamist

Personalijuhtimine

 • Personali oskuste arendamine muutuva õpikäsituse rakendamiseks õppetöös

 • Õpetajate digipädevuste parendamine ja IT-oskuste enesearendamine

 • Õpetajate koostöökultuuri arendamine ja koostöövajaduse suurendamine

Koostöö huvigruppidega

 • Vanematega koostöö edaspidine  arendamine ja tugevdamine

 • Kontaktide arendamine erinevate koostööpartneritega Eestis ja välismaal

 • Aktiivne osalemine välisprojektides

Õppe- ja kasvatusprotsess

 • Õpiedukuse ja kvaliteedi tõstmine

 • Koolikohustuse varajane probleemide märkamine ja lahendamine

 • MÕK-i laiendatud rakendamine uute lähenemisviiside ja õppemeetodite kasutamisega

Ressursside juhtimine 

 • Kooli territooriumil ohutu liiklemise tagamiseks  väravatesse  tõkkepuude paigaldamine

 • Omatulu suurendamine vastavalt arengukava tegevuskavale