Meie koolist

Õppeaasta eesmärgid

2017.-2018. õppeaasta eesmärgid

Eestvedamine ja juhtimine

  • Kooli arengukava 2014- 2018 täitmise analüüs ning LVG arengukava 2019 - 2023 koostamine

Personalijuhtimine

  • Õpetajate digipädevuste parendamine.

Koostöö huvigruppidega

  • Kooli ja vanemate koostöö on juhitud, sh hoolekogu ja lastevanemate kooli kaudu.

Õppe- ja kasvatusprotsess

  • Õppe- ja kasvatustöös lähtuda uuenenud õpikäsitlusest.

Ressursside juhtimine 

  • Saavutatud omatulu tase on säilitatud ja suurendatud.